Walking Mary's Well

A live travel blog, archaeological adventure in Israel, December 2012.

Txais Tos

Txij nub kwg peb lug tau ntwm lub caw nauv, peb ua tau dlej num ntau nyob rua huv Yavne haab Nazareth. Cov dlej num peb ua huv Yavne peb ua kuam peb puab lub zog. Xibfwb Phil Reeder ntawm lub tsev kawm ntawv Universtiy of South Florida lug paab ib tug xibfwb tom University of Wisconsin Eau Claire hu ua Harry Jol. Ob tu nrug ib paab tuaj tom Canada tuab lug saib Yavne. The dlej num peb ua yog lug khawb aav haab nrhav tej khob, tej hlau, tej npib, lauj kaub, haab tej tsev lub. Yeej tsi tau muaj leeb twg khawb aav ntwm nua. Txij nub kwg peb pib khawb aav, peb nrav tau ib lub Roman tsev loj.

Txij nub kwg peb khawb aav ntawm Yavne, peb nrhav tau yam cuav ntau. Cov yam cuav peb nrhav tau tuaj ntawm cov tuab neej hu ua Jews, kwg pej twm tau huv Vaaj Tswv Tsuj Lug. Tej yam kws peb ntshav tau ntawm lub chawv nuv yog tej yam kws nyob huv lub tsev lug ob txhiab xyoo.

Cawv haujlwm kwg Maha haab Dr. Richard Freund ua ua ke muaj ntau, tajsi cawv haujlwm puab ua ntawm nua puab zoo saab tshaaj plawg. Lub xyoo nuav puab yuav pib haujlwm tom qaab nub caiv. Puab yuav khawb aav huv qaab ib lub taj laj nyob huv Nazareth nyob ze Maiv Lig lug qhov dlej. Rua cawv tuajneeg nyob ntawm Narareth, Maiv Lig lug qhov dlej yogi b qhov chaw tseem ceeb heev. Lub hoob kwg puab khaab aav zoo le ib lub hoob dlaa dlej kwg yogi b txhab xyoo.

Muaj ib paab ntxiv lug pib huajlwm ntawm ib lub tsev teev ntuj hu ua Church of the Annunciation. Cawv tuab neeg nyob huv lub zog Nazareth yuav lug paab ua huajlwm ntwam lub tsev teev ntub nuav. Cawv tuajneej lug paab puab tseem ceeb heev rau qhov puab paub lub zog. Gary Hochman yog tus sau ntawv txhua yam thxua tsaav. Nwg paub txuj kev sau ntawv heev. Nwg sau tau ntawv nees nkaum tsib xyoos lug lawm. Tej haujlwm kws nwg ua tau yog le nuav: PBS NOVA special, “Ancient Refuge in the Holy Land” on the Dead Sea Cave of Letters excavations.